Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Jawor

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze zajmuje się dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i instytucji Miasta Jawor oraz Gminy Męcinka, Mściwojów i Paszowic.

ZWiK w Jaworze wyposażony jest w sprzęt umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie instalacji, remonty sieci kanalizacyjnych oraz konserwacje urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody.

Czym sie zajmujemy

 • Uzdatnianiem wody
 • Badaniem wody i ścieków
 • Dystrybucją wody
 • Konserwacją oraz rozbudową sieci wod-kan

 • ZWiK

  Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest zaspakajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów mieszkańców, zakładów przemysłowych i innych instytucji Miasta Jawor oraz Gminy Męcinka, Mściwojów i Paszowice w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą na temat usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny i gwarantujemy pełne zaangażowanie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyposażony jest w sprzęt, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci oraz jej remonty, czy konserwacje urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody.

  Aktualności

  • 1
  • Pozycji:
   Stron:
   Wszystkich: 7

  Przerwa w dostawie wody

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze informuje, iż w związku z koniecznością  przeprowadzenia prac w obrębie ul. Moniuszki w dniu

  19.08.2021r. (czwartek) w godzinach 8:00-15:00
  mogą wystąpić braki w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.

  Prosimy o zabezpieczenie wody do celów sanitarno- bytowych na czas prowadzenia prac.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Awaria miejskiej sieci wod.-kan

  ZWIK JAWOR informuje, iż w dniu 16.07.2021 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Struga. Możliwe obniżenie ciśnienia wody lub chwilowe braki w jej dostawie. Pracownicy ZWiKu starają się pilnie sprostać zadaniu.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  Komunikat NFZ - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

  Nowy rachunek bankowy

  Od 01 lutego 2021 ulegną zmianie dotychczas obowiązujące rachunki bankowe. Nowe numery umieszczone będą na fakturach za miesiąc styczeń.

  PRZERWA W DOSTAWIE WODY

  Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w związku prowadzonymi pracami przy przebudowie ul. Kuzienniczej i Lubińskiej w Jaworze, w dniu 17 grudnia (czwartek) będzie usuwana kolizja sieci wodociągowej z kanalizacją deszczową. W związku z tym w godzinach od 7-16 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców: ul. Lubińska: Hanoi oraz bud. nr 2, 4, 8, dz. 66, ul. Kwiatowa: bud. 1, 2, 3, 4, Może wystąpić obniżone ciśnienie lub brak wody na pozostałych budynkach na ul. Kwiatowej w tym na obiektach wchodzących w skład stacji Omega. Przepraszamy za utrudnienia

  Awaria sieci wodno-kanalizacyjnej

  Dzień dobry, w związku z prowadzonymi pracami na ul. Wojska Polskiego prosimy o zamieszczenie informacji j.n. ZWiK Jawor informuje, iż w związku z prowadzoną modernizacją sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, w dniu 14.12.2020 r.(poniedziałek) od godziny 8:00 mogą wystąpić braki w dostawie wody w rejonie os. Słowiańskiego i ul. Cukrowniczej. Prosimy o zabezpieczenie się w wodę z sieci wodociągowej do godziny 8:00. Za utrudnienia przepraszamy.

  Awaria sieci wodno-kanalizacyjnej

  Aktualizacja: 17.07.2019 r., godz. 14:00
  ZWIK JAWOR informuje, iż w dniu 17.07.2019 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego. Możliwe obniżenie ciśnienia wody lub chwilowe braki w jej dostawie na osiedlu Słowiańskiego, ul Starojaworskiej, Cukrowniczej oraz w Godziszowej.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  • 1
  • Pozycji:
   Stron:
   Wszystkich: 7

  Strefa klienta

  Obsługa mieszkańców:
  Telefon: 76 756 00 90
  Adres: Dworcowa 1, 59-400 Jawor
  Godziny otwarcia (Pn - Pt): 7:00 - 15:00
  Godziny otwarcia kasy (Pn - Pt): 07:15 - 14:15.
  Numer alarmowy: 994
  U nas:
  + załatwienie formalności związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków;
  + uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego;
  + przekazanie odczytu wodomierza;
  + uzyskanie informacji o świadczonych przez nas usługach;
  + wnoszenie opłat za pomocą karty płatniczej;

  PLIKI DO POBRANIA

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ‒ organ regulacyjny, decyzją nr WR.RET.070.349.2018.AS z dnia 24.07.2018 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Jawor.

  1.Dostawa wody - grupa I - wszyscy odbiorcy usług 3,45 zł/m3,
  2.Odprowadzanie ścieków - grupa I - wszyscy odbiorcy usług 4,29 zł/m3
  Do podanych stawek netto zostanie doliczony podatek VAT.

  Podłączenie nieruchomości do sieci:
  1. PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KROK PO KROKU:
  Wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
  Wykonanie i odbiór przyłączy
  Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – rozpoczęcie świadczenia usług przez ZWiK Jawor
  2. LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DLA:
  Wydania informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków
  Wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
  Wykonanie i odbiór przyłączy

  RODO


  Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego
  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@jawor.pl
  3. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytanie.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub czas niezbędny do załatwienia przedstawionej sprawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
     Klauzula informacyjna - monitoring
  Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, ul. Dworcowa 1, 59-400 Jawor.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com inr tel. 513 644 118.
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ZWiK - Przepompowni Ścieków.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni.
  6. Dane z monitoringu mogą być udostępniane jedynie uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organom: policji, prokuraturze, sądom w ramach prowadzonego przez nie postępowania.
  7. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany przez system monitoringu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Osobie, której wizerunek został zarejestrowany przez system monitoringu, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  Pracownicze Plany Kapitałowe


  INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
  W związku z powstałym w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) informujemy, że:

  1) zostanie wybrana reprezentacja pracowników ZWiK w celu podjęcia decyzji o wyborze instytucji finansowej do prowadzenia PPK. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w ww. reprezentacji do Działu Kadr do dnia 10 lutego 2021r. (do godz. 10.00)
  2) pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, a nie ukończyli 70 roku życia i chcą przystąpić do programu PPK muszą złożyć pisemną deklaracje o chęci przystąpienia Działu Kadr do 15 lutego 2021r. (do godz. 10.00) – wraz z powyższą informacją majstrowie otrzymali stosowne deklaracje do przekazania zgłoszenia
  3) pracownicy w wieku 18-55 lat zostają zapisani automatycznie do PPK. Istnieje możliwość złożenia pisemnej deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK do Działu Kadr do dnia 15 lutego 2021r. (do godz. 10.00) – wraz z powyższą informacją majstrowie otrzymali stosowne deklaracje do przekazania zgłoszenia
  4) pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia nie mogą przystąpić do programu PPK.
  5) dodatkowe informacje nt. PPK można znaleźć także na naszej internetowej http://www.zwikjawor.pl w zakładce Dla pracowników, na której znajdują się materiały informacyjne.
  Więcej o PPK


  Dane kontaktowe


  Obsługa mieszkańców
  Telefon: 76 756 00 90
  Email: woda@jawor.pl
              sekretariat.zwik@jawor.pl

  Adres: Dworcowa 1, 59-400 Jawor
  Godziny otwarcia (Pn - Pt): 7:00 - 15:00
  Godziny otwarcia kasy (Pn - Pt): 07:15 - 14:15.

  Zgłoś awarię
  Numer alarmowy:

  994

  REGON: 369765047
  NIP: 6951529246